Start catechisatie voor nieuwe catechisanten per 16-05-2011


In mei 2011 is de eerste klas catechisatie van start gegaan.

De catechisatie-lessen worden gegeven door dominee Theo Pattinasarany. 

Aanvang is om 16:30 - 17:30 uur in de consistorie van de kerk.

Het is mogelijk om vanaf 15 jaar catechisatielessen te volgen. De totale duur bedraagt 3 jaar. Voor volwassenen is het mogelijk dit in 1 jaar te doen.

Degenen die hier belangstelling voor hebben, kunnen zich opgeven via het secretariaat: email-adres: a.sorensen@home.nl

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met dominee Theo via 06-42435200.

Voor verdere informatie over catechisatie zie pagina "catechisatie" van de website.

Voor het leerplan en de onderwerpen die aan bod zullen komen tijdens de catechisatielessen ,kunt u de onderstaande Powerpoint-presentatie bekijken.


 

 

   

Wat is catechisatie?

Catechisatie:

De Geredja Indjili Maluku kent vier taken: de verkonding van het evangelie, de geestelijke zorg aan de naaste, de materiële zorg aan de hulpbehoevenden, de onderwijzing van gods woord ook wel catechese genoemd.

Gebaseerd op Mattheus 28: 19-20 vervult de kerk haar opdracht om Gods woord te verkondigen.

“Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders, en des Zoons en des Heiligen Geestes, en LEERT hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld”.

Er bestaan vele definities voor catechese. Wij geven de voorkeur aan de volgende definiëring:

Catechisatie is een ontmoetingsplaats voor jongeren om vorm en inhoud te geven aan hun geloofsbeleving als christen die verbonden wil zijn met de gemeenschap van Christus en in het bijzonder de Molukse Evangelische Kerk.

Ontmoetingsplaats – Een plek om met elkaar van gedachten te wisselen en informatie te krijgen.

Geloofsbeleving – Het zijn ontmoetingen waar stil gestaan wordt bij de geloofsbeleving van het kind

Gemeenschap – Het geeft inzicht in de kerkstructuur en gemeente-zijn.

 


 

Doel:

Als doel wordt gesteld dat aan het eind van de catechisatieperiode de openbare geloofsbelijdenis wordt afgelegd.

Daarvoor is nodig kennis omtrent Gods woord en de geloofsleer van de kerk.

Vervolgens vorming om bewust lid te zijn van de kerk.

Meedragend de verantwoordelijkheid als belijdend lid van de kerk

 


 

Onderwerpen:

Tijdens de catechese komen de volgende onderwerpen aan de orde voor catechisanten vanaf 15 jaar:

1.       Kennis omtrent de Bijbel

Bijbelstudies. Bespreken van Bijbelboeken

 1. 2.       Liturgie:

Hoe ziet de orde van de eredienst er uit en wat zijn de betekenissen van de symbolen.

 1. 3.       Sacramenten:

De heilige doop en het heilige avondmaal

 1. 4.       Het gebed:

De betekenis van het Onze Vader en de functie van het bidden binnen het geloofsleven.

 1. 5.       Kerkgeschiedenis:

De geschiedenis van de Molukse kerken en in het bijzonder van de Molukse Evangelische Kerk.

 1. 6.       Godsbeelden:

Op basis van de apostolische geloofsbelijdenis wordt gekeken naar het beeld van God als Vader, Zoon en Heilige Geest.

 1. 7.       Jezus:

Wat is de betekenis van Jezus vandaag de dag.

 1. 8.       Begrippen:

De betekenis van begrippen die zo gangbaar zijn binnen kerk en geloof. Hier wordt vooral ook stil gestaan bij maleise begrippen.

Volwassenen:

Voor volwassenen wordt een beknopt inleiding gegeven van bovenstaande om vervolgens stil te staan bij de scriptie die een ieder dient te schrijven als gespreksonderwerp voor de priksa.

 


Priksa:

Aan het eind van een catechisatieperiode wordt de priksa afgenomen.

Wie aan de priksa deelneemt doet ook belijdenis.

Priksa is géén tentamen, examen of een mondelinge overhoring.

Dat betekent niet dat er géén vragen worden gesteld. Alleen de wijze van vragen stellen is aangepast aan de persoonlijke geloofsbeleving van de catechisant.

Priksa is een moment van zelfonderzoek. In het maleis: priksa diri.

Tijdens het gesprek tussen de dominee en de catechisant vraagt de catechisant bij zichzelf af wat zijn beweegredenen zijn om belijdenis af te leggen  en geeft hij uiting van zijn geloofsopvattingen.

De priksa is openbaar. Naast de aanwezigheid van de kerkenraad, classisbestuur, ouders en peetouders is iedereen welkom om getuige te zijn van de geloofsbeleving van de catechisant.

De priksa voor hen die drie jaar catechisatie hebben gevolgd is in drieën in te delen:

 1. Kennisvragen
 2. Geloofsvragen
 3. Getuigenis

De getuigenis bestaat uit het lezen van een Schriftgedeelte. Motivatie waarom voor dat Schriftgedeelte is gekozen. Afsluitend met een gebed.

De priksa van de volwassene die 1 jaar catechisatie heeft gevolgd bestaat uit:

 1. Geloofsvragen
 2. Getuigenis

 

De geloofsvragen worden gesteld vanuit een scriptie wat gemaakt is. Vanuit de levenservaring en geloofsinzicht wordt van volwassenen gevraagd om een diepgang in hun geloof te tonen.


Deelname:

Op de leeftijd van 15 jaar of ouder ( duur: 3 jaar)

Volwassenen ( duur: 1 jaar)