we wensen te trouwen

Eens kan de tijd komen dat twee geliefden de vraag stellen of zij in het huwelijk willen treden ja of te nee. In de skala van samenlevingsvormen is het niet meer vanzelfsprekend dat twee mensen die van elkaar houden ook daadwerkelijk in het huwelijk treden.

De Geredja Indjili Maluku beschouwt het huwelijk als de enige erkende samenlevingsvorm tussen man en vrouw, waarin zij uiting geven van hun geloofsbelijdenis door openlijk Gods zegen te vragen over hun samen zijn.

Zij onderbouwt het als volgt:

Het wezenlijke verschil tussen samenwonen en huwelijk is dat bij het huwelijk man en vrouw hun geloof openlijk belijden. Een belijdenis die tot uiting komt door de inzegening en bevestiging van het huwelijk in de kerk. Het is een uiting van geloof waarbij man en vrouw hun levensonderhoud gesteld wil zijn onder de zegen en de genade van de Heer.

Volgens de Geredja Indjili Maluku heeft God de mens in gemeenschap tot elkaar op aarde geplaatst. In het boek genesis horen wij: “het is niet goed dat de mens alleen is”. Zo staat de mens altijd in relatie tot de ander en is hij in GEMEENSCHAP geschapen. Daarom wordt binnen de gemeente altijd melding gemaakt van een op handen zijnde huwelijk.

Het verschil ligt dus niet in de mate van geloven maar in het uiten van je geloof!

Het huwelijk is géén sacrament!

Het huwelijk binnen de protestantse theologie is géén sacrament. In tegenstelling tot de Rooms Katholieke kerk kent de GIM als protestantse kerk slechts twee sacramenten te weten heilige doop en heilig avondmaal.

Vroeger was het een voorwaarde voor een kerkelijke huwelijksinzegening dat beide partners gedoopt zijn en was één van hen niet gedoopt dan ging een doopplechtigheid aan de huwelijksdienst vooraf. Zo werd een sacrament met de doop verenigd in één dienst. De kerk is daarvan terug gekomen. Een sacrament laat zich niet verenigen met een andere plechtigheid zoals het huwelijk.

Het is wel een voorwaarde dat een van de twee partners belijdend lid is.

Het huwelijk is wel heilig

Het huwelijk wordt gezien als een verbintenis tussen man en vrouw dat door de Heer tot stand is gebracht. Allah djodohkan mendjadi satu. God heeft hen tot één lichaam gesmeed. Genesis 2: 1

En de Here God zeide:”Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken”. En de Here God bouwde een rib, die Hij uit de mens genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot de mens. Toen zeide de mens: “Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees; deze zal “mannin”heten, omdat zij uit de man is genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn”.

In de brief van Paulus aan de gemeente te Efeziërs staat Paulus stil bij de relatie man en vrouw waarin de band van wederzijdse liefde en trouw tussen man en vrouw vergeleken wordt als tussen God en mensen.

Heilig met elkaar leven wil dan niets anders zeggen dan dat je als man en vrouw voor elkaar zorg zult dragen en beide geliefden zich ten volste bewust zijn van hun keuze om verantwoordelijk voor elkaar te zijn.

Wat is er mogelijk binnen de liturgie:

De huwelijksliturgie kent standaardonderdelen en formulieren. Maar daarnaast is het zeker mogelijk om de dienst een persoonlijk karakter te geven. Het bruidspaar kan de volgende voorstellen inbrengen:

  1.    * De Bijbeltekst
  2.    * De liederen
  3.    * Wel of geen bijdrage van de getuigen
  4.    * Deelname van koren/gospelgroepen
  5.    * Het gebruik van een huwelijkskaars
  6.    * De taal waarin de gezinsbijbel is geschreven
  7.    * Het gebruik van tweetaligheid binnen de dienst.

Aan de hand van de huwelijksvoltrekking op het gemeentehuis zal het tijdstip van huwelijksinzegening in de kerk in overleg worden vastgesteld.

Aanvraag:

Wie in het huwelijk wenst te treden zal dat ruimschoots van te voren moeten melden bij het secretariaat van de kerk. Vervolgens zullen er pastorale gesprekken worden gevoerd met de predikant. Datum en tijd worden vastgesteld om het vervolgens twee zondagen voor de trouwdatum in een eredienst aan de gemeente af te kondigen.

Pastoraal gesprek:

Voor de uiteindelijke huwelijksvoltrekking vinden drie pastorale gesprekken plaats. Het doel van de gesprekken is drieërlei:

  1.    * Man en vrouw staan stil bij hun relatie
  2.    * De predikant krijgt inzicht in de relatie.
  3.    * De gelegenheid om de huwelijksdienst persoonlijk te maken